Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, (w dalszej części nazywane w skrócie RODO) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma AZET Hats&Caps Sp. z o.o., ul. Ptasia 1, Żołędowo, 86-031 Osielsko.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem wiadomości przesłanych w formie elektronicznej i innych form kontaktu z Firmą AZET Hats&Caps Sp. z o.o., w celu:
- realizacji składanych przez Panią/Pana zamówień lub wykonania usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
- dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)
- w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
a) podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
b) innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Firmę AZET Hats&Caps Sp. z o.o. w zakresie usług informatycznych lub księgowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Firmą AZET Hats&Caps Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
a) dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c) archiwizacją dokumentacji,
d) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Firmę AZET Hats&Caps Sp. z o.o. W razie niepodania danych osobowych Firma AZET Hats&Caps Sp. z o.o. nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Firma AZET Hats&Caps Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Dodano do zapytania produktowego

Zapytanie produktowe zostało wysłane

Dane kontaktowe do zapytania produktowego